Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Referanser

HMS - Miljøsanneringsrapport

Publisert 10-09-2018

AR Miljøsikring As

Miljøsaneringsrapport for Kastanjeveien borettslag
 

Oppdragsgiver:         
AF Gruppen As v/Freddie Holstad.
tlf.: 906 41 627
 

Byggherre:                 
Kastanjeveien borettslag v/Anders Bakken.
tlf.: 952 24 104
 

Rapport utført av:     
AR Miljøsikring As v/Jørn Syvertsen og Arild Strømsborg.
tlf.: 227 50 350


Dato: 07.04.2017
Gnr: 116                     Bnr: 466/351              Byggeår 1975-1976

Rapporten omfatter Kastanjeveien borettslag Drammen.

Borettslaget består av 4 blokker med 101 leiligheter.

Det skal utføres rehabilitering av badene.

Kartleggingen er basert på visuell befaring og prøvetaking av 5 leiligheter.

Dette er utført av Jørn Syvertsen AR Miljøsikring As.

Freddie Holstad og Geir Even Hansen var med som kjentmann under befaringen.

Miljørapporten er utarbeidet for å ivareta korrekt håndtering av miljøfarlige stoffer og komponenter i forbindelse med planlagte rivearbeidene i bygningens leiligheter.

Det kan være skjulte helse/miljøfarlige stoffer i bygget som ikke fremkommer før arbeidene starter.

Oppdages slike stoffer når arbeidet utføres, må arbeidene stanses inntil konsekvensene er avklart.

Gulvene på bad m/wc er kledd med vinylbelegg og fliser.

Prøver på ftalater er sendt til analyse på 3 typer belegg.

Det er også tatt prøve med tanke på PCB av påstøp i samme området, samt prøver av flislim og fuger.

Det er vanlig el-opplegg for denne type baderom.

Varmekabler i badegulvet.

Det ble foretatt visuell kontroll av isolasjon på rør i kjelleren.

Isolasjonen er av nyere type, og det ble derfor ikke tatt prøver av dette.

Dersom man imidlertid skulle komme over leiligheter hvor det skal rives andre typer

Materialer enn det som er nevnt i denne rapporten, må innholdet i de aktuelle materialene sjekkes ut før riving foretas.

AR Miljøsikring As                                         2

Det er foretatt følgende prøver:                             

FTALATER:     
Prøve nr.-4120061
   

Analyse på Flater av gulvbelegg på bad i nr 120. 1 etg. Høyre side.

Analysen viste innhold av Ftalater over grensen for farlig avfall.

Belegget leveres til mottak for farlig avfall.             

Prøve nr.-41200062  

Analyse på Flater av gulvbelegg på bad i nr 106. 3 etg. Venstre side.

Analysen viste innhold av Ftalater over grensen for farlig avfall.

Belegget leveres til mottak for farlig avfall.             

Prøve nr.-41200063  

Analyse på Flater av gulvbelegg på bad i nr 106. 2 etg. Venstre side.

Analysen viste innhold av Ftalater under grensen for farlig avfall.

Leveres til deponi som rene masser.              
                                                         
PCB:               
Prøve nr.-41200064  

Analyse av PCB av betong i nr. 130

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser.

Prøve nr.-41200065  

Analyse av PCB av flisfuge på bad i nr. 104. 2 etg. Høyre side.

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser.

Prøve nr.-41200066  

Analyse av PCB av påstøp på bad I nr. 106. 3 etg. Venstre side.

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser.

Prøve nr.-41200067

Analyse av PCB av flislim i nr. 104. H04402.

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser

AR Miljøsikring As                                         3                                                                    
Tabellen under beskriver hvordan de miljøskadelige stoffer skal fjernes og håndteres,

Myndighetenes krav og mengder.

Asbest:

Asbest er et kreftfremkallende stoff. Dette må fjernes av firma godkjent av Arbeidstilsynet

Myndighetenes krav:          
              
Asbestforskriftene bestillingsnr. 235. utføres av godkjent firma.

Mengder: Ikke funnet

PCB:      
         

PCB er et kreftfremkallende stoff og må håndteres slik at en unngår hudkontakt med

Materialet. Levers som spesialavfall

Myndighetenes krav:

PCB-forskriften. Utføres av godkjent personell.

Mengder: ikke funnet         
  
           
EE-Avfall:       

Alle kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm, kabler og alt med ledninger eller batterier, er EE-Avfall.

Myndighetenes krav:

Omfattes av retursystemet EE-Avfall

Leveres i egen fraksjon.

Mengder: ukjent.            
      
Tjærepapp:   

Inneholder miljøfarlige stoffer.

Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent mottak som lett forurensende masser

Mengder: ikke funnet

Ftalate:          

Miljøskadelige metallforbindelser som finnes særlig i vinylbelegg og vinylfliser.

Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall

Mengder: Gulvbelegg på bad/wc

PCP                

Pentaklorfenol er en gruppe meget giftige stoffer. PCP kan bl.a. finnes i baderomspanel.

Dette gjelder særlig for produksjon mellom 1967 – 1982.

Myndighetenes krav:       
     
Leveres til godkjent mottak. Må Ikke brennes

Mengder: ikke funnet

Trykkimpregnert Trevirke (CCA)    
  
Inneholder kobber, krom, arsen. Arsen er kreftfremkallende, og kan også være både
akutt og krinisk giftig selv i lave konsentrasjoner.

Myndighetenes krav:

Trykkimpregnert trevirke som kan være produsert før1 oktober 2002, leveres
og deklareres som farlig avfall.

Mengde: ikke funnet

AR Miljøsikring As                                         4

Sarnafil:         

Inneholder Ftalater Miljøskadelige metallforbindelser   
                            .
Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall, med innhold av Ftalater.

Mengde: ikke funnet

Bromerte Flammehemmere:

Miljøfarlig stoff som bl.a brukes som isolasjon på rør.

Myndighetenes krav:

Leveres i egen fraksjon til godkjent mottak

Mengde: ikke funnet

Bly:                

Finnes i takplater, beslag på skorsteiner, skjøter, i avløpsrør, akkulatorer, batterier, ventilasjons rør, blyrør, dekorative beslag i vinduer mm. 
 
Myndighetenes krav:

Levres til godkjent mottak for metall eller farlig avfall

Mengde: ikke funnet       
                 
Pipestein:     
 

Inneholder PAH. Kan også inneholde tungmetaller. 
                                 
Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent mottak for forurensede masser.

Mengde: ikke funnet.

Sink:      
        

Går under tungmetaller. Mange av tungmetallene som farlig avfall er giftige for oss mennesker og miljøet for øvrig når gitte konsentrasjoner overskrids.

Myndighetenes krav:

Leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

Mengde: ikke funnet

Kvikksølv      
 

De mest alvorlige skadevirkningene av kvikksølv er skade på nervesystemet nyreskader og kontaktallergier. Høye kvikksølv nivåer i morens blod kan gi fosterskader.

Kvikksølv fordamper i romtemperatur.

Mengde: ikke funnet

AR Miljøsikring As                                         5
 
Oppsummering:
                       
De påviste materialer er av type som man finner i bygninger av denne typen.
Ovennevnte materialer vil bli demontert/revet og behandlet I h.h.t
Spesialavfalls forskriftene.

Vedlegg:
Analyseresultater fra Eurofins Environment Testing Norway As av 21.04.2017.

AR Miljøsikring As
Enebakkveien 439
1290 Oslo
Tlf. 22750350 – Fax. 22750352
E-post: arild@miljosikring.no
Arild Strømsborg
Oslo 26.04.2017

HMS - Miljøsanneringsrapport

Publisert 10-09-2018

AR Miljøsikring As

Miljøsaneringsrapport for Kastanjeveien borettslag
 

Oppdragsgiver:         
AF Gruppen As v/Freddie Holstad.
tlf.: 906 41 627
 

Byggherre:                 
Kastanjeveien borettslag v/Anders Bakken.
tlf.: 952 24 104
 

Rapport utført av:     
AR Miljøsikring As v/Jørn Syvertsen og Arild Strømsborg.
tlf.: 227 50 350


Dato: 07.04.2017
Gnr: 116                     Bnr: 466/351              Byggeår 1975-1976

Rapporten omfatter Kastanjeveien borettslag Drammen.

Borettslaget består av 4 blokker med 101 leiligheter.

Det skal utføres rehabilitering av badene.

Kartleggingen er basert på visuell befaring og prøvetaking av 5 leiligheter.

Dette er utført av Jørn Syvertsen AR Miljøsikring As.

Freddie Holstad og Geir Even Hansen var med som kjentmann under befaringen.

Miljørapporten er utarbeidet for å ivareta korrekt håndtering av miljøfarlige stoffer og komponenter i forbindelse med planlagte rivearbeidene i bygningens leiligheter.

Det kan være skjulte helse/miljøfarlige stoffer i bygget som ikke fremkommer før arbeidene starter.

Oppdages slike stoffer når arbeidet utføres, må arbeidene stanses inntil konsekvensene er avklart.

Gulvene på bad m/wc er kledd med vinylbelegg og fliser.

Prøver på ftalater er sendt til analyse på 3 typer belegg.

Det er også tatt prøve med tanke på PCB av påstøp i samme området, samt prøver av flislim og fuger.

Det er vanlig el-opplegg for denne type baderom.

Varmekabler i badegulvet.

Det ble foretatt visuell kontroll av isolasjon på rør i kjelleren.

Isolasjonen er av nyere type, og det ble derfor ikke tatt prøver av dette.

Dersom man imidlertid skulle komme over leiligheter hvor det skal rives andre typer

Materialer enn det som er nevnt i denne rapporten, må innholdet i de aktuelle materialene sjekkes ut før riving foretas.

AR Miljøsikring As                                         2

Det er foretatt følgende prøver:                             

FTALATER:     
Prøve nr.-4120061
   

Analyse på Flater av gulvbelegg på bad i nr 120. 1 etg. Høyre side.

Analysen viste innhold av Ftalater over grensen for farlig avfall.

Belegget leveres til mottak for farlig avfall.             

Prøve nr.-41200062  

Analyse på Flater av gulvbelegg på bad i nr 106. 3 etg. Venstre side.

Analysen viste innhold av Ftalater over grensen for farlig avfall.

Belegget leveres til mottak for farlig avfall.             

Prøve nr.-41200063  

Analyse på Flater av gulvbelegg på bad i nr 106. 2 etg. Venstre side.

Analysen viste innhold av Ftalater under grensen for farlig avfall.

Leveres til deponi som rene masser.              
                                                         
PCB:               
Prøve nr.-41200064  

Analyse av PCB av betong i nr. 130

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser.

Prøve nr.-41200065  

Analyse av PCB av flisfuge på bad i nr. 104. 2 etg. Høyre side.

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser.

Prøve nr.-41200066  

Analyse av PCB av påstøp på bad I nr. 106. 3 etg. Venstre side.

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser.

Prøve nr.-41200067

Analyse av PCB av flislim i nr. 104. H04402.

Analysen viste ikke innhold av PCB.

Leveres til deponi som rene masser

AR Miljøsikring As                                         3                                                                    
Tabellen under beskriver hvordan de miljøskadelige stoffer skal fjernes og håndteres,

Myndighetenes krav og mengder.

Asbest:

Asbest er et kreftfremkallende stoff. Dette må fjernes av firma godkjent av Arbeidstilsynet

Myndighetenes krav:          
              
Asbestforskriftene bestillingsnr. 235. utføres av godkjent firma.

Mengder: Ikke funnet

PCB:      
         

PCB er et kreftfremkallende stoff og må håndteres slik at en unngår hudkontakt med

Materialet. Levers som spesialavfall

Myndighetenes krav:

PCB-forskriften. Utføres av godkjent personell.

Mengder: ikke funnet         
  
           
EE-Avfall:       

Alle kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm, kabler og alt med ledninger eller batterier, er EE-Avfall.

Myndighetenes krav:

Omfattes av retursystemet EE-Avfall

Leveres i egen fraksjon.

Mengder: ukjent.            
      
Tjærepapp:   

Inneholder miljøfarlige stoffer.

Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent mottak som lett forurensende masser

Mengder: ikke funnet

Ftalate:          

Miljøskadelige metallforbindelser som finnes særlig i vinylbelegg og vinylfliser.

Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall

Mengder: Gulvbelegg på bad/wc

PCP                

Pentaklorfenol er en gruppe meget giftige stoffer. PCP kan bl.a. finnes i baderomspanel.

Dette gjelder særlig for produksjon mellom 1967 – 1982.

Myndighetenes krav:       
     
Leveres til godkjent mottak. Må Ikke brennes

Mengder: ikke funnet

Trykkimpregnert Trevirke (CCA)    
  
Inneholder kobber, krom, arsen. Arsen er kreftfremkallende, og kan også være både
akutt og krinisk giftig selv i lave konsentrasjoner.

Myndighetenes krav:

Trykkimpregnert trevirke som kan være produsert før1 oktober 2002, leveres
og deklareres som farlig avfall.

Mengde: ikke funnet

AR Miljøsikring As                                         4

Sarnafil:         

Inneholder Ftalater Miljøskadelige metallforbindelser   
                            .
Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent avfallsmottak som farlig avfall, med innhold av Ftalater.

Mengde: ikke funnet

Bromerte Flammehemmere:

Miljøfarlig stoff som bl.a brukes som isolasjon på rør.

Myndighetenes krav:

Leveres i egen fraksjon til godkjent mottak

Mengde: ikke funnet

Bly:                

Finnes i takplater, beslag på skorsteiner, skjøter, i avløpsrør, akkulatorer, batterier, ventilasjons rør, blyrør, dekorative beslag i vinduer mm. 
 
Myndighetenes krav:

Levres til godkjent mottak for metall eller farlig avfall

Mengde: ikke funnet       
                 
Pipestein:     
 

Inneholder PAH. Kan også inneholde tungmetaller. 
                                 
Myndighetenes krav:

Leveres til godkjent mottak for forurensede masser.

Mengde: ikke funnet.

Sink:      
        

Går under tungmetaller. Mange av tungmetallene som farlig avfall er giftige for oss mennesker og miljøet for øvrig når gitte konsentrasjoner overskrids.

Myndighetenes krav:

Leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

Mengde: ikke funnet

Kvikksølv      
 

De mest alvorlige skadevirkningene av kvikksølv er skade på nervesystemet nyreskader og kontaktallergier. Høye kvikksølv nivåer i morens blod kan gi fosterskader.

Kvikksølv fordamper i romtemperatur.

Mengde: ikke funnet

AR Miljøsikring As                                         5
 
Oppsummering:
                       
De påviste materialer er av type som man finner i bygninger av denne typen.
Ovennevnte materialer vil bli demontert/revet og behandlet I h.h.t
Spesialavfalls forskriftene.

Vedlegg:
Analyseresultater fra Eurofins Environment Testing Norway As av 21.04.2017.

AR Miljøsikring As
Enebakkveien 439
1290 Oslo
Tlf. 22750350 – Fax. 22750352
E-post: arild@miljosikring.no
Arild Strømsborg
Oslo 26.04.2017

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book lokaler herLes mer

Været i Kastanjeveien

Lørdag
5°C
Klarvær
Søndag
4°C
Lettskyet
Mandag
11°C
Delvis skyet
Værvarsel fra yr.no

Her er vi